1. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЧАЙКА – 97 АД, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 237, ЕИК: 825233059, представлявано от Соня Димитрова и Мария Василева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.makeapointbag.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: ЧАЙКА – 97 АД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 237
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 237, e-mail: office@makeapointbagcom, тел: +359 32 586935
 • Вписване в публични регистри: ЕИК: 825233059
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № ……..
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни  

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите  

гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.makeapointbag.com чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.makeapointbag.com

(2По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка на писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на Чайка-97 АД / Make A Point и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 7. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език/английски език.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.makeapointbag.com.

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон и имейл за връзка, и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.makeapointbag.com, както и да се запознае с Общите условия и Политиката за личните данни.

 (5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.makeapointbag.com и получи потвърждение и номера на своята електронна покупка по имейл.

(6) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Ползвателят извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и/или предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН makeapointbag.com.;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;
 • Извършване на плащането

(2) Ползвателят имат възможност да извърши покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост – потребител без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес makeapointbag.com.;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката.
 • Извършване на плащането

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските (куриерски) и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставят като информация на Ползвателя в един от следните моменти:

– В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

При въвеждане на адреса за доставка на избрания продукт

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.makeapointbag.com. в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като при връщане на покупка в рамките на Европа, транспортните разходи са отговорност на Продавача (Доставчика). В случай, че стоката бъде върната от държава извън Европа, транспортните разходи са за сметка на Купувача (Ползвател).

(2) Потребителят има право да упражни правото си на отказ по ал. 1, само при условия че продуктът е:

 • В оригиналния си вид и качествени характеристики, със запазена оригинална опаковка и етикет, като не се счита за повредене опаковка, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето и от стоката;
 • Без следи от употреба (скъсване, надраскване, счупване или други повреди), както и няма други повреди, причинени от неправилна употреба;
 • Придружена от оригиналните документи, издадени от Чайка-97 АД (фактура, касов бон и други), получени заедно с поръчката.

Потребителят се задължава да информира Доставчика за намерението си за връщане на продукта на имейл returns@makeapointbag.com, след което ще получи подробни указания за процедурата по безплатно връщане. В случай, че потребителят не спази указанията за връщане, посочени в изпратения до него имейл, той се задължава да заплати за своя сметка транспортните разходи за връщане на стоката в склада на доставчика.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Купувача (Ползвател) суми, с изключение на разходите за доставка, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата на получаване на продукта в склада на Доставчика:

България, гр. Пловдив, пощенски код 4000

бул. Шести септември № 237

Чайка-97 АД, ЗА: MAKE A POINT

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка поръчка поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи). и в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

Чл. 13. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(2) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията (напр. опаковка или съдържание е повредено при транспорта) да информира незабавно Доставчика на имеил:  returns@makeapointbag.com.  и да НЕ приема пратката.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.makeapointbag.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: www.makeapointbag.com

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.makeapointbag.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.makeapointbag.com.

Чл. 24. Клиентът има право да отнася всички спорове с Продавача относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

                                                                      (Последна актуализация 24.10.2022